Termijnen van Indiening en beoordeling

Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Alle ontvangen aanvragen worden in het bestuursoverleg behandeld. Dit overleg vindt drie keer per jaar plaats.

  • medio maart
  • medio juni
  • medio november

Na het indienen van uw aanvraag, krijgt u een ontvangstbevestiging en de datum van het eerstvolgende bestuursoverleg, mits die datum al bekend is.  Uitsluitend volledig ingediende aanvragen kunnen worden beoordeeld op de gestelde criteria voor het al dan niet toekennen van de (gedeeltelijke) bijdrage. Uiterlijk vier weken na het bestuursoverleg ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling met het besluit.

Het bestuur van TON is verantwoordelijk voor de beoordeling en kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen.

Kader voor indiening
  • Stichting TON wenst de beschikbare middelen in te zetten voor projecten die ‘een verschil kunnen maken’ voor de toeristische en toeristische-culturele ontwikkeling van Noordwijk.
  • Er is een sterke voorkeur voor innovatieve projecten die kunnen zorgen voor een gewenste, in te zetten verandering. Vanwege dat innovatieve karakter wordt verlangd dat indieners de onderkende risico’s benoemen en welke maatregelen getroffen worden om de risico’s zelf en/of de gevolgen daarvan in te perken.
  • Er wordt bij een aanvraag vooral beoordeeld op de te bereiken eindresultaten, waarbij o.a. wordt duidelijk gemaakt voor wie het is, hoe het wordt bereikt en wanneer het (project) succesvol is.
  • Indien van toepassing dient onderbouwd te worden dat er een sluitende exploitatie mogelijk is.
Waaruit bestaat een aanvraag minimaal?

Voor elke aanvraag dient u tenminste de twee gevraagde documenten in. Eén met uw  Organisatiegegevens en één met het Projectplan. Zie daarvoor ook de te downloaden Controlelijst rechtsboven op deze pagina.

Verder vult u onder de menu rubriek Aanvragen de verplichte velden in. We raden u aan voor het invullen de Algemene voorwaarden te lezen.

Bij het Projectplan kunt u bijlagen toevoegen zoals een Begroting en een Dekkingsplan of meer beschrijvende documenten. U kunt die toevoegen de rubriek Aanvragen. De cijfermatige bijlagen dient u in Excel formaat in en naar believen ook als pdf. Bijlagen met beschrijvende onderwerpen dient u in pdf formaat in.