Publicaties en verwijzing naar voorwaarden

In lokale en regionale media worden organisaties uitgenodigd om hun projectaanvragen in te dienen. In alle publieksuitingen en in contacten met geïnteresseerden wordt naar de website verwezen voor de voorwaarden en andere nuttige informatie.

Wie kunnen projecten indienen?

Bedrijven, stichtingen en verenigingen gevestigd in Noordwijk of Noordwijkerhout.

Niet in aanmerking komende aanvragen

Vooraf worden projecten beoordeeld of ze voldoen aan de criteria hieronder. Zo niet dan worden ze niet in behandeling genomen. (Zie verderop voor uitwerking).

 • Aanvragen die niet passen binnen de statutaire doelstelling van TON.
 • Projecten die al lopen / al gestart zijn.
 • Aanvragen voor een bijdrage in de exploitatie.
 • Aanvragen voor eenmalige- of periodiek herhaalde evenementen.
 • Aanvragen van privé personen.
 • Werk, verricht door vrijwilligers, wordt niet vergoed.

Waar moeten projecten aan voldoen?

 • De start van de activiteiten / het project moet in de toekomst liggen.
 • De activiteiten / het project moet binnen 1 jaar na de beoordeling en goedkeuring door het bestuur van TON worden gestart. Zo niet dan wordt de aanvraag alsnog als ‘niet in aanmerking komend’ beoordeeld. Ook als pas achteraf blijkt dat er niet is begonnen.
 • TON treedt op als co-financier. Dat betekent dat het totale project betaald moet worden door ten minste één andere partij naast TON en dat er een redelijke verhouding is tussen de subsidie door TON en de co-financier(s).
 • In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij kleinere projecten, kan het bestuur afwijken van bovengenoemde voorwaarde en afzien van de eis van co-financiering.
 • De andere financier(s) kunnen bestaan uit de aanvrager zelf, andere subsidieverstrekker(s) of andere organisaties.
 • Aan de subsidieverstrekking kunnen, afhankelijk van het project, nog andere voorwaarden worden gesteld, zulks ter beoordeling door TON.

Nadere regels rond subsidieverstrekking en betalingen

 • De subsidieverstrekkers / financier(s) kunnen bestaan uit de aanvrager zelf, of andere partijen.
 • Voor het ontvangen van de bijdrage moeten -elektronisch- verzoeken tot betaling worden gedaan, overeenkomstig de ingediende liquiditeitsbegroting. TON kan daarbij vragen om offertes en/ of facturen ter onderbouwing.
 • Indiening van onjuiste aanvragen of facturen leidt tot intrekking van de totale, eerder gedane en nog volgende bijdragen door TON.
 • Als blijkt dat er door TON te veel is betaald dient het meerdere te worden terugbetaald.
 • Aan de subsidieverstrekking kunnen, afhankelijk van het project, aanvullende voorwaarden worden gesteld, zulks ter beoordeling door TON.

Publicaties door de aanvrager

De aanvrager verplicht zich om in haar eigen publicaties over het project te vermelden dat het project (mede) is gerealiseerd door subsidieverstrekking door de Stichting TON.

Focus op eindresultaten

Van belang is dat u in de aanvraag ingaat op de te bereiken eindresultaten, waarbij o.a. wordt duidelijk gemaakt voor wie het is, hoe het wordt bereikt en wanneer het (project) succesvol is.

Beeldmateriaal

Het meesturen van illustratief en representatief beeldmateriaal, in de vorm van digitale foto’s en / of -tekeningen wordt op prijs gesteld.

Declaraties

Voor het verkrijgen van de middelen moeten elektronisch, de verzoeken tot betaling worden gedaan, overeenkomstig met de liquiditeitsbegroting. TON kan daarbij vragen om offertes en/of facturen ter onderbouwing.  Indiening van onjuiste aanvragen of facturen leidt tot intrekking van de totale subsidie. De betalingen zullen tranche-gewijs geschieden overeenkomstig de liquiditeitsbegroting.

Rapportage achteraf

Een half jaar na afronding van het project verwacht TON een korte en bondige, inclusief een financiële verantwoording, rapportage over het verloop en de behaalde, kwantitatieve resultaten. Per project kan TON besluiten om deze termijn na afloop van het project voor deze evaluatierapportage aan te passen. Kernpunt daarin is of de in de aanvraag gestelde doelstellingen zijn behaald. Bijvoorbeeld als de resultaten pas op langere termijn bekend zijn.